Deák Vendégház Hajdúszoboszló Facebook Deák Vendégház Hajdúszoboszló Messenger
Deák Vendégház Hajdúszoboszló Email
Deák Vendégház Hajdúszoboszló apartman igényes környezetben

Kik vagyunk:

 

A Deák Vendégház, Mary Apartmanok tulajdonosa.

 

A weboldalunk címe: http://deakvendeghaz.hu.

 

Domain tulajdonos: Gargya Tamás

 

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

 

Hozzászólások

 

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

 

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

 

Média

 

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

 

Kapcsolatfelvételi űrlapok

 

Sütik

 

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

 

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

 

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az "Emlékezz rám" opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

 

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

 

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

 

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

 

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

 

Analitika

 

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

 

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

 

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

 

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

 

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

 

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

 

Hová továbbítjuk az adatokat

 

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

 


 

 

 

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó részletek:

 

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.szallas-apartman-hajduszoboszlo.hu (a
továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Gargya Tamás, (a továbbiakban Szolgáltató)
által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és
kezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató magára nézve
kötelezőnek ismer el tekintettel arra, hogy a Szolgáltató számára kiemelt cél és
egyben elkötelezettség a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes
adatok védelme.
A weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével
a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési
Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor.
I. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ / ADATFELDOLGOZÓ ADATAI
A Szolgáltató neve: Gargya Tamás
A Szolgáltató székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Deák Ferenc 2.
Szolgáltató számlaszáma: 11773384-27424261
A Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36 20 5943881
E-mail: info@deakvendeghaz.hu
Nyilvántartó hatóság: Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Nyilvántartási száma: 25-189/1997.
Szolgáltató adószáma: 77307453-129
II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban Info törvény) értelmező rendelkezései
között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak
szerint.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az
érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított
vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy
(jelen tájékoztató esetében a Felhasználó);
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott
kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok -
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése,
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további
kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő
korlátozása céljából;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához
alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az
adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok
feldolgozását végzi;
III. ADATKEZELÉS
A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos
adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel –
összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az
információ-szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.
április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
a) A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint a
Felhasználók számára átláthatóan kezeljük.
b) A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c) Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai
szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre
korlátozódnak.
d) Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az
általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek.
e) A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók
f) Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a
személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szemben.
IV. A KEZELT ADATOK KÖRE
A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során és azt
követően a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, a Felhasználó
alábbi személyes adatait kezeli: .
- Ajánlatkéréskor, foglaláskor megadott adatok: név, e-mail cím,
telefonszám. Érkezés dátuma, távozás dátuma, érkező személyek
száma, ebből gyerekek száma, életkora. A honlap látogató
ajánlatkéréskor, foglaláskor önkéntesen adja meg a fenti adatokat,
azért, hogy Szolgáltató válasz e-mailben, vagy telefonon tájékoztassa
a Felhasználót, ajánlatot adjon, vagy visszaigazolja a foglalást. A
megfelelő chatbot bepipálása után hozzájárulását adja ahhoz, hogy
Szolgáltató részére reklám célu hírleveleket küldjön, adatait kezelje,
melyről bármikor leiratkozhat.
- Hírlevélre történő feliratkozáskor megadott adatok: név, e-mail cím.
A szallas- apartman- hajduszoboszlo.hu weboldal hírlevelére történő
feliratkozáskor a Felhasználó önkéntesen adja meg adatait, amik
tárolásra kerülnek, abból a célból, hogy havonta maximum 4-8
alkalommal reklám célú hírleveleket továbbítson az Deák Vendégház, Mary Apartman
Hajdúszoboszló szálláshelyről. Hozzájárul, hogy adatait kezelje,
melyről bármikor leiratkozhat.
- Nyereményjátékra való feliratkozáskor: név, e-mail cím.
Nyereményjáték alkalmából, a felhasználó önként adja meg
személyes adatait, amik tárolásra kerülnek., ahhoz, hogy a
Felhasználó a játékban, sorsoláson részt vegyen. A megfelelő
chatbox bepipálása után feltétlen hozzájárulását adja, ahhoz hogy
az e-mail címére reklám célú hírleveleket küldjön Szolgáltató,
adatait kezelje, melyről bármikor leiratkozhat.
- Kapcsolat oldalon: Közvetlen kapcsolat felvételi űrlap kitöltésekor:
név, e-mail cím, telefonszám megadása. Felhasználó közvetlen
kapcsolat felvétel céljából megadja e-mail címét, telefonszámát,
hogy a szálláshelyekkel kapcsolatos kérdéseire választ kapjon
Szolgáltatótól.
-
Ajándék igénylésekor megadott adatok: név, e-mail cím. A Felhasználó
önkéntesen adja meg adatait, ahhoz hogy szállás foglalásakor igénybe
vehesse a kedvezményt, vagy az ajándékot, letölthesse a pdf-et. Ha
bepipálja a megfelelő chatboxot, akkor feltétlen hozzájárulását adja
ahhoz, hogy részére a Szolgáltató saját reklám célú hírleveleket küldjön,
adatait kezelje, melyről bármikor leiratkozhat.
Foglaláskor Szolgáltató papíron vezeti a lefoglalt szobák és napok
számát, ahol a vendég nevét és telefonszámát kéri el, ami a
kapcsolattartáshoz szükséges. A foglalás megvalósulása után,
a Szolgáltató hónap végével ezt megsemmisíti.
Vendégnyilvántartó könyvben szereplő adatok megadása: név, szig.sz.
állampolgárság, szül.hely, idő, lakáscím, szálláshelyre érkezés és
távozás dátuma. Fenti adatok megadása minden esetben kötelező,
Szolgáltató részére, megérkezéskor a helyszínen.
A Szolgáltató, mint adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozók:
Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) -
statisztikai szolgáltatások
Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai
szolgáltatások
Mailchimp, (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of
Georgia limited liability company) Tömeges levélkiküldés
Tárhely szolgáltató: Dotroll.com
Webfejlesztő: CoderWeb.hu
Cookiek-k (sütik)
A sütik feladata információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra
kerül(het)nek pl. megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói
élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi
látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett
sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó
aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k Ezen sütik célja, hogy a
látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalát,
használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen
típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a
böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről,
illetve a böngészésre használt más eszközről.
Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) Az weboldalán alkalmazza a
Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai
célú szolgáltatás használatával az információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy
az ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu látogatók hogyan használják a
weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény
javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató
számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak
böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.
A következő cookie-k futnak az oldalon:
Google Analytics
Facebook Pixel
Google Adwords
Hogyan működnek a legfontosabb cookie-k?
Facebook követőkód (facebook pixel)
A facebook követőkód jelzi a facebook felé, hogy az adott látogató (aki egyben
facebook felhasználó) milyen oldalakat látogatott meg, milyen tevékenységeket
folytatott az oldalon.
Azt, hogy az adott látogató kicsoda (személyes adatok) a weboldal semmilyen
szinten nem látja. Ezt az információt csak a facebook ismeri.
Google analytics statisztikai követőkód
A Google Analytics a legszélesebb körben használt webanalitikai eszköz.
A követőkódja a weboldal minden oldalán megtalálható, anonim statisztikai
adatokat ad a felhasználók weboldalon való viselkedésével kapcsolatban.
Google Remarketing Címke
A remarketing címke elhelyez egy cookie-t a számítógépen. Így később a
google képes hirdetéseket, információkat megjeleníteni a látogatónak a saját
displayhálózatában más weboldalakon is.
Adatok kezelésének fizikai helye:
Deák Vendégház, Hajdúszoboszló, Deák Ferenc 2. / Gargya Tamás
Az adatkezelést végzi a Szolgáltató: Gargya Tamás
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó
tartozik felelősséggel.
V. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a weboldalon elérhető
szolgáltatás nyújtása, szoba foglalás, ennek keretében különösen: a
Felhasználó ajánlatkérése, foglalása, kapcsolat felvétele, hírlevélre való
feliratkozása, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének
megakadályozása, a számviteli kötelezettségek teljesítése; hírlevél és
reklám célú levél küldése és a Szolgáltató egyéb jogi kötelezettségének
teljesítése. A Szolgáltató illetéktelen harmadik személyeknek a Felhasználó
személyes adatait nem szolgáltatja ki, harmadik félnek nem továbbítja,
kivéve a kötelezően előírt adatszolgáltatás.(Pl. vendégnyilvántartó könyv,
statisztikai adatlap, számlatömb.)
VI. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, ADATOK MÓDOSÍTÁSA,
TÖRLÉSE, TILTAKOZÁS AZ ADATKEZELÉS ELLEN
A Szolgáltató a személyes adatokat, azok törléséig kezeli
A Felhasználó az info@deakvendeghaz.hu email címre
küldött elektronikus levél útján kérheti személyes adatai módosítását vagy
törlését a Szolgáltatótól. Továbbá minden hírlevél alján lévő linkre
kattintással leiratkozhat a levelező listáról. Ilyen esetben Szolgáltató
haladéktalanul, azonnal törli az érintett adatokat a címlistáról, legkésőbb 72
órán belül. Továbbiakban arra hírlevelet nem küld. A Felhasználó
személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a Szolgáltató, ha azok
hiányosak, nem valós adatokat tartalmaznak.
A Felhasználó tiltakozhat, személyes adatainak kezelése ellen az
info@deakvendeghaz.hu email címre küldött
elektronikus levél útján,
A Felhasználó kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan
személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Az Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa.
A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.
Szolgáltató ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha azt törvény írja elő.
A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a
Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az
adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés
esetét;
A Szolgáltató a törvényben meghatározott, kötelezően megadott
személyes adatokat 8 évig őrzi meg. (Például: vendégkönyv,
számlatömb.)
A Felhasználó tájékoztatást kérhet Szolgáltatótól, személyes adatai
kezeléséről az info@deakvendeghaz.hu címről.
Szolgáltató ezt köteles 8 munkanapon belül megadni.
VII. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a jelen
adatkezelési tájékoztatót a használók tájékoztatása mellett
egyoldalúan módosítsa.
VIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető a
Szolgáltató, Gargya Tamás, info@deakvendeghaz.hu címen.
A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt
jogsérelemmel az illetékes törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
ugyfelszolgalat@naih.hu, (+36) 1 391 1400, www.naih.hu).
Hajdúszoboszló, 2018. május 25.